Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)  KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

     ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ olarak derneğimiz çalışma ve projelerinden faydalanan kişiler dahil, ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ’ne destek veren bağışçılarımızın, gönüllülerimizin, üyelerimizin, tüm paydaşlarımızın ve dernek ile ilişkili tüm şahısların her türlü kişisel verisinin güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz.

     Bu duyarlılıkla  ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur. Bu sebeple bu aydınlatma metni,  ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ gönüllülerinin, bağışçılarının, üyelerinin, destekçilerinin ve paydaşlarının ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ ile paylaştıkları kişisel verilerin ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında,  07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

     Siz değerli bağışçılarımız, üyelerimiz, gönüllülerimiz, ailelerimiz ve paydaşlarımız kişisel verilerinizi, temsilcilikler, internet sitesi, banka, bağış siteleri, sosyal medya hesapları, whatsapp ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam gibi birçok kanal üzerinden ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ ile paylaşabilmektesiniz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz bu Kanun kapsamında ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ tarafından muhafaza edilip sadece vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir.

     Onayınız dahilinde bu kişisel verileriniz derneğimize ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bilimsel araştırmalarda kullanılmak, bağış, gönüllülük, eğitim, hukuki ve her türlü destek çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

     Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda yer alan mevzuattaki sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.
 
1.    TANIMLAR 

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ:“Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:3 Ata Plaza Kat:4 D:22-23 Çağlayan Kağıthane/İSTANBUL” adresinde mukim derneği

Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen  gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu:Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

KVKK uyarınca derneğimiz çalışma ve projelerinden faydalanan kişi, bağışçı, gönüllü, üye, istihdam edilen, dernek ile paydaş ve dernek ile ilişkili şahıs sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.
 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
•    Doğru ve gerektiğinde güncel
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için
•    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
•     İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ ve onun çatısı altındaki iktisadi işletmelerin altında yer alan hizmet faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

3. İŞLEMEYE TABİ OLAN VERİLER

ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, e-bülten alıcıları, tarafımızla temasa geçen internet sitesi ziyaretçileri, çalışan, üye, ailelere ilişkin aşağıda belirtilen Kişisel Verileri toplayabilmekte ve işleyebilmektedir:
1.    Ad, soyad bilgisi;
2.    Ev adresi, iş adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri;
3.    Cinsiyet bilgisi;
4.    Okul ve meslek bilgisi;
5.    Sahip olduğu hastalık bilgisi;
6.    Ataksi Telenjiektazi Hastası ise tekerlekli sandalye kullanıp kullanmadığı;
7.    Ataksi Telenjiektazi Hastası ya da hasta yakını ise tedavi ya da hastalığın seyrine ilişkin sürece dair bilgiler
8.    Özel nitelikli kişisel veriler, fotoğraf, video, parmak izi vb. gibi biyometrik ve genetik verileri.

 
4.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, bağışçı, dernek yöneticileri/çalışanları, Dernek yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara ) aktarılabilecektir.
 
5.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından; telefonda / e-posta yoluyla / web sitesi yoluyla/ sosyal medya hesapları üzerinden veya bizzat başvurunuz esnasında sözlü olarak, Dernek Web Sitesi İletişim Formları, Dernek Web Sitesi E-Bülten Kayıt Formları, Burs Başvuru Formları, İş Başvuru Formları, etkinlik ya da projelere katılım ve kayıt formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu sözleşmede belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
6.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a.    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.    KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g.    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

7.    VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ OLARAK;

1)    Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
2)    Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
3)    Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
4)    Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ediyoruz.
Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için Kişiler Verilere ilişkin olarak kimlik bilgileriniz ile birlikte taleplerinizi iletisim@atileyasam.org adresine, güvenli elektronik posta, mobil imza veya elektronik posta vasıtasıyla veya “ Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:3 Ata Plaza Kat:4 D:22-23 Çağlayan Kağıthane/İSTANBUL” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yanıt verilecektir.

 
Saygılarımızla.


ATAKSİ TELENJİEKTAZİ İLE YAŞAM DERNEĞİ
Yönetim Kurulu